Hélène.`Hélène (1892) by Henri Fantin-Latour


Hélène (1892) -

图片文件尺寸: 6267 x 4801px

Hélène.-Henri Fantin-Latour

Hélène (1892) –Henri Fantin-Latour (法国艺术家, 1836-1904)

关于艺术家 亨利·方丹-拉图尔

国,b.1836-d.1904“浪漫派与印象派的过渡画家”亨利·方丹·拉图尔肖像画家、版画家和插图画家,他被认为是浪漫主义与印象主义过渡阶段的代表人物


搜索 Hélène.`Hélène (1892) by Henri Fantin-Latour 高清下载

如需定制油画 下载高清图片或个性化需求请联系客服!

1