Figr.`Figur (1935) by Anny Dollschein


`Figur (1935) -

图片文件尺寸: 1936 x 2396px

Figr.-Anny Dollschein

`
Figur (1935) –Anny Dollschein (奥地利艺术家, 1893–1946)


赞赏

微信赞赏支付宝赞赏

如需定制油画 下载高清图片或个性化需求请联系客服!

0